Creditbank Credit card bank Visa

.

2552/11/18

หลากหลายคำถามกับบัตรเครดิต และสินเชื่อ

หลากหลายคำถามกับบัตรเครดิต และสินเชื่อ
คำถามที่พบบ่อย

- สินเชื่อบุคคล อนุมัติวงเงินสูงสุดเท่าใด ?
โดยส่วนมาก ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติวงเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางธนาคาร

- เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินแล้ว ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ภายในกี่วัน ?
ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีที่แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 2 - 5 วันทำการ นับจากวันที่อนุมัติวงเงิน(โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบก่อน)

- จะเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้กี่เดือน ?
คุณสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระตามที่คุณต้องการ โดยปกติสามารถเลือกได้สูงสุดถึง 60 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่คุณได้รับการอนุมัติด้วย

กรณีที่ต้องการผ่อนชำระคืนก่อนกำหนดและประสงค์ปิดบัญชี จะต้องเสียค่าปรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดหรือไม่
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร อย่างไรก็ตามโดยทั่วไป ถ้าท่านผ่อนชำระเกิน 12 เดือนขึ้นไป ท่านสามารถที่จะขอปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่ม อย่างไรก็ตาม โปรดสอบถามไปยังธนาคารที่ท่านได้ขอสินเชื่ออีกที

- ในการชำระค่างวด จะผ่อนชำระมากกว่าที่ธนาคารแจ้งให้ทราบในใบแจ้งยอดการชำระเงินที่ส่งให้รายเดือนได้หรือไม่ ?
ท่านสามารถทำได้ เนื่องจากธนาคารใช้วิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เงินผ่อนชำระที่เพิ่มขึ้นกว่าที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอด จะทำให้เงินต้นลดลง และทำให้ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนเร็วขึ้น

- ถ้าไม่ได้รับใบแจ้งยอดการชำระเงิน หรือได้ทำใบแจ้งยอดการชำระเงินหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
ท่านสามารถโทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกของธนาคารที่ท่านได้ใช้บริการได้ เพื่อสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ยอดเงินที่ต้องชำระ และเรื่องอื่นๆ (โปรดดูรายชื่อธนาคารและเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ข้อมูลข้างล่าง)

ถ้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จะแจ้งให้ทางธนาคารรับทราบได้อย่างไร เพื่อที่จะได้เอกสารต่าง ๆ และใบ
- แจ้งยอดการชำระเงินที่ส่งมารายเดือนอย่างสม่ำเสมอ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?
ท่านสามารถโทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกของธนาคารที่ท่านได้ใช้บริการได้ เพื่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ท่านต้องการทราบได้

- จะชำระค่างวดได้ที่ช่องทางการชำระเงินใด ได้บ้าง ?
โปรดดูหน้า “ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมและช่องทางการชำระเงิน” ของแต่ละธนาคารได้

- กรณีผู้สมัครรับเงินเดือนเป็นเงินสด จะสามารถสมัครได้หรือไม่ ?
ไม่สามารถสมัครได้

- สมุดบัญชีต้องเป็นสมุดที่ตรงกับสมุดที่มีเงินเดือนเข้าหรือไม่อย่างไร ?
ถ้าเป็นพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ ควรจะเป็นสมุดบัญชีที่มีเงินเดือนเข้าประจำหรือใช้บัญชีเงินฝากอื่น ๆ ประกอบ สำหรับเจ้าของกิจการควรจะเป็นบัญชีที่มีเงินหมุนเวียนตามที่บริษัทกำหนด

- การชำระค่างวดที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสจะต้องจ่ายชำระล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วัน ?
ไม่จำเป็นต้องชำระล่วงหน้า สามารถชำระตามวันที่ที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอดการชำระเงิน

- ถ้าอายุงานในปัจจุบันไม่ถึง 4 เดือนตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของธนาคาร แต่มีอายุงานเดิมมากกว่า 4 เดือน จะสามารถสมัครได้หรือไม่ ?
ไม่สามารถสมัครได้

- หากไม่ได้รับการอนุมัติ และประสงค์จะขอเอกสารการสมัครคืนทั้งหมด จะทำได้หรือไม่ ?
ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเอกสารประกอบการสมัครแต่อย่างใด

ไม่มีความคิดเห็น: